ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್

ತ್ರಿದಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಮ್ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಚಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ
ತವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತ ಕೋಟಯಃ
ಕಾಂಚನಂ ಕ್ಷೀಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಾಃ
ನಕ್ತಂ ಹೌಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತಧಾ
ತಟಾಕಾನಿಚ ಸಂಧಾನಮ್ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಅಖಂಡ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಚ ಆಯುತಂ ಶಿವಪೂಜನಂ
ಕೃತಂ ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಉಮಯಾ ಸಹದೇವೇಶ ನಂದಿ ವಾಹನಮೇವ ಚ
ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಙ್ಗಮ್ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಷು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ತಟಾಕಂ ದಶಕೂಪಯೋಃ
ಯಜ್ಞಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಸ್ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ದಂತಿ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಕ್ರತೌ
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಮ್ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಬಿಲ್ವಾಣಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಅಘೋರ ಪಾಪಸಂಹಾರಮ್ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಸಹಸ್ರವೇದ ಪಾಟೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಾಪನ ಮುಚ್ಯತೇ
ಅನೇಕವ್ರತ ಕೋಟೀನಾಮ್ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಅನ್ನದಾನ ಸಹಸ್ರೇಷು ಸಹಸ್ರೋಪ ನಯನಂ ತಧಾ
ಅನೇಕ ಜನ್ಮಪಾಪಾನಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಬಿಲ್ವಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಶ್ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಶಿವನ ಇತರ ಶ್ಲೋಕಗಳು
ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮ್
ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಆತ್ಮ ಷಟಕಮ್ / ನಿರ್ವಾಣ ಷಟಕಮ್
ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್

1 comment:

 1. Here is the english translation I got it from hindubhakti.blogspot.com/2011/09/bilvashtakam.html:

  tridalam triguNaakaaram trinetram cha trayaayudham I
  trijanmaa paapasanhaaram eka Bilva shivaarpaNam II 1 II

  trishaakhair Bilva patraisha hyaschidrai komalai shubhai I
  shivapoojaam karishyaami eka Bilva shivaarpaNam II 2 II

  akhanda bilvapatreNa poojite nandikeshware I
  shudhyantii sarva paapebhyo eka bilva shivaarpaNam II 3 II

  shaaligram shilaama ekaam vipraaNaam jaatu arpayet I
  somayadnya mahaapuNyam eka bilva shivaarpaNam II 4 II

  dantikotisahasraNi ashwamedha shataanicha I
  kotikanyaa mahaadaanam eka bilva shivaarpaNam II 5 II

  laxmyaa stnam utpanam mahadevasya cha priyam I
  bilva vruksham prayachchhaami eka bilva shivaarpaNam II 6 II

  darshanam bilva vrukshasya sparshanam paapanaashanam I
  aghorapaapa sanhaaram eka bilva shivaarpaNam II 7 II

  moolato brahma roopaaya madhyato Vishnu roopiNe I
  agrataha shiva roopaaya eka bilva shivaarpaNam II 8 II

  bilvashtakam ediam puNyam yaha paThet shiva sanidhou I
  sarva papa vinirmuktaaha shivalokam avaapnuyaat II 9 II

  II eti bilvashtakam sampoorNam II

  Meaning :

  1) I offer Bilva Patra (A Bilva Patra is so called leaf having three small leaves.) to God Shiva. This Bilva Patra is a form of the three human qualities. Good Virtue (Satva), Passion (Raja quality) and Irascible (Tama quality). This Bilva Patra is like three eyes, Sun, Moon and Fire. It is like three weapons. It is destroyer of sins committed in earlier three births. I perform pooja of God Shiva with such Bilva Patra.

  2) I offer Bilva Patra to God Shiva. This Bilva Patra is very pious, soft and there are no holes on it. As such it is complete in it self. It is like three branches. I perform pooja of God Shiva with this Bilva Patra.

  3) I offer Bilva Patra to God Shiva. After performing pooja of Nandikeshwar (God Shiva) by offering complete Bilva Patra (as described in 2 above) to him, we become free from our sins.

  4) i) Soma Yadnya (Sacrifices and such like things) is performed to receive blessings from God, to accomplish good things in our life and to destroy our sins. ii) People who perform religious duties even for others offer Shaligram (God in the form of a very pious Stone) to God Shiva. These (i) and (ii) are very pious and good things however to offer Bilva Patra to God Shiva is much more pious thing of all. Hence I offer Bilva Patra to God Shiva.

  5) i) Long time back Kings and rich people in India were donating elephants. ii) Ashwamedha Yadnya (Sacrifices and such like things) were performed. iii) At time of marriage, father of bride is donating his daughter to bridegroom, and this is considered as a very pious thing performed by him. Above i), ii) and iii) are no doubt very pious things performed however offering Bilva Patra to God Shiva is much more pious thing than all. Hence I offer Bilva Patra to God Shiva.

  6) Bilva Tree is created By Godess Laxmi who is wife of God Vishnu. God Shiva Likes Bilva Tree (Bilva Patra) very much. I perform pooja of God Shiva with Bilva Patra.

  7) When we see Bilva Tree and touch it, it simply destroys our sins. Even our very bad and biggest sins are removed and we become free from our sins. Hence I perform pooja of God Shiva with Bilva Patra.

  8) Lower part of Bilva Patra is God Brahma, Middle part of Bilva Patra is God Vishnu and Upper part is God Shiva himself hence I perform pooja of God Shiva with Bilva Patra.

  9) Whosoever recites this Bilvashtakam by sitting in front of God Shiva temple will become free from all his sins and rest in Shiva Loka along with God Shiva after his death.

  Thus here completes Bilvashtakam.

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.