ಆಚಾರಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ